Số lượng người dùng đăng ký account

1887

Cập nhật Sau 3 Phút

Số lượng người chơi trực tuyến online

303

Cập nhật Sau 3 Phút

Tổng số bang hội Guild

14

Cập nhật Sau 3 Phút

CLASS Thông Tin Nhân Vật


class_thany_img
class_thany_info

Xếp hạng cấp độ


T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Gold
1
 EmGaiAnhGa 
 Đại Phu 
 138 
  
 Chưa gia nhập 
 0 
 500 
 70,003 
2
 Maximus 
 Quyền Sư 
 113 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 6 
 72,050 
 1,907,963 
3
 Naul 
 Hàn Bảo Quân 
 112 
  
 Chính phái 
 6 
 29,100 
 15,776,771 
4
 Colihc 
 Tử Hào 
 111 
  
 Chính phái 
 6 
 29,100 
 94,057,911 
5
 Pk01 
 Kiếm Khách 
 111 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 6 
 37,920 
 24,069,910 
6
 Pk02 
 Diệu Yến 
 111 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 6 
 23,180 
 12,296,800 
7
 Oppa 
 Thích Khách 
 111 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 6 
 72,010 
 474,107 
8
 Hien 
 Thương Hào 
 110 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 31,060 
 456,664 
9
 ste2 
 Hàn Bảo Quân 
 110 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 6 
 28,100 
 2,110,013 
10
 Steven 
 Hàn Bảo Quân 
 110 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 6 
 52,440 
 70,516,307 
11
 ste44 
 Hàn Bảo Quân 
 110 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 6 
 26,690 
 2,157,292 
12
 ste3 
 Hàn Bảo Quân 
 110 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 6 
 28,760 
 1,861,606 
13
 OniiChan 
 Hàn Bảo Quân 
 110 
 TrumSVVN 
 Chính phái 
 6 
 32,730 
 6,280,566 
14
 Winnie 
 Đao Khách 
 109 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 49,900 
 2,551,721 
15
 Nemesis 
 Đao Khách 
 109 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 71,000 
 1,831,609 
16
 Jeannie 
 Đại Phu 
 109 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 69,650 
 94,669,723 
17
 KilGroth 
 Đàm Hoa Liên 
 109 
 VNVNVNVN 
 Chính phái 
 5 
 940 
 57,613 
18
 QuanYuu 
 Đao Khách 
 109 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 41,350 
 13,656,922 
19
 Kay1 
 Đao Khách 
 109 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 40,050 
 11,553,718 
20
 XungThien 
 Diệu Yến 
 109 
 VNVNVNVN 
 Chính phái 
 5 
 400 
 130,503 
21
 Kec3 
 Hàn Bảo Quân 
 109 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 27,550 
 6,230,865 
22
 Kay44 
 Đại Phu 
 109 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 40,600 
 31,485,345 
23
 MinhHong 
 Thích Khách 
 108 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 26,710 
 35,739,041 
24
 AnhKiss 
 Kiếm Khách 
 108 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 40,820 
 79,021,550 
25
 Fiora 
 Kiếm Khách 
 108 
 ILoveVN 
 Tà phái 
 5 
 45,360 
 665,972 
26
 HieuTong 
 Hàn Bảo Quân 
 108 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 22,850 
 6,353,133 
27
 BaQuan85 
 Hàn Bảo Quân 
 108 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 25,070 
 12,567,441 
28
 Hien1 
 Tử Hào 
 108 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 31,250 
 840,563 
29
 ThuHien 
 T.nu  
 108 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 34,150 
 367,522 
30
 Love 
 Hàn Bảo Quân 
 108 
 ILoveVN 
 Tà phái 
 5 
 45,950 
 1,199,804 
31
 MeThienHa 
 Hàn Bảo Quân 
 108 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 17,150 
 21,281,735 
32
 MeoU 
 Hàn Bảo Quân 
 108 
 VNVNVNVN 
 Chính phái 
 5 
 920 
 135,203 
33
 COCC 
 Hàn Bảo Quân 
 108 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 17,150 
 149,796,754 
34
 MinhTong 
 Hàn Bảo Quân 
 108 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 22,950 
 7,849,787 
35
 CungThan84 
 Cung Thủ 
 108 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 41,050 
 20,059,129 
36
 Kay3 
 Đao Khách 
 108 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 44,950 
 1,481,026 
37
 HanBaoQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 108 
 AnhEmVN 
 Chính phái 
 5 
 28,610 
 1,205,293 
38
 Chick 
 Thích Khách 
 108 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 12,200 
 245,494,755 
39
 Tieunhoz 
 Hàn Bảo Quân 
 107 
 TongVoMonVN 
 Chính phái 
 5 
 6,550 
 37,732,456 
40
 HanTong 
 Hàn Bảo Quân 
 107 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 22,850 
 12,922,257 
41
 tETX 
 T.nu  
 107 
 TongVoMonVN 
 Chính phái 
 5 
 13,150 
 4,121,907 
42
 TInz 
 T.nu  
 107 
 TongVoMonVN 
 Chính phái 
 5 
 13,100 
 25,486,685 
43
 AiTong 
 Hàn Bảo Quân 
 107 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 20,790 
 2,384,042 
44
 ThuHienDP 
 Đại Phu 
 107 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 32,250 
 1,220,888 
45
 ThaiTong 
 Đao Khách 
 107 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 20,350 
 3,346,624 
46
 Mine 
 T.nu  
 107 
 ILoveVN 
 Tà phái 
 5 
 46,390 
 1,212,847 
47
 LuVl 
 Kiếm Khách 
 107 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 16,550 
 6,779,212 
48
 titr2 
 Hàn Bảo Quân 
 107 
 TongVoMonVN 
 Chính phái 
 5 
 13,450 
 4,562,003 
49
 tinhdamsau 
 Hàn Bảo Quân 
 107 
 TongVoMonVN 
 Chính phái 
 5 
 13,550 
 52,987,276 
50
 1Kiem 
 Kiếm Khách 
 107 
 TongVoMonVN 
 Chính phái 
 5 
 9,900 
 387,980,563 
51
 NhanTong 
 Đàm Hoa Liên 
 107 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 20,200 
 10,441,984 
52
 Kec4 
 Đao Khách 
 107 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 32,300 
 3,979,241 
53
 Okay 
 Hàn Bảo Quân 
 107 
 ILoveVN 
 Tà phái 
 5 
 40,100 
 904,654 
54
 Lak7 
 Đại Phu 
 107 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 19,900 
 665,410 
55
 DauViao 
 T.nu  
 107 
 TongVoMonVN 
 Chính phái 
 5 
 13,750 
 45,324,397 
56
 Se7en 
 Hàn Bảo Quân 
 107 
 ILoveVN 
 Tà phái 
 5 
 40,050 
 21,289,711 
57
 VangDepZaj 
 Thương Hào 
 107 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 17,450 
 29,603,438 
58
 Giooo 
 Kiếm Khách 
 107 
 MaxDameVN 
 Chính phái 
 5 
 105,350 
 442,321 
59
 HueTong 
 Đại Phu 
 107 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 20,100 
 9,477,374 
60
 trumbuff 
 Đại Phu 
 106 
 TongVoMonVN 
 Chính phái 
 4 
 18,350 
 82,058,340 
61
 POLICE 
 Đại Phu 
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 17,120 
 351,912,350 
62
 Kari 
 Đao Khách 
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 31,250 
 22,687,656 
63
 Sona 
 Đại Phu 
 106 
 AnhEmVN 
 Chính phái 
 5 
 28,550 
 21,030,555 
64
 BaBa 
 Đao Khách 
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 33,550 
 22,970,413 
65
 BeDep6 
 Đao Khách 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 24,000 
 7,452,430 
66
 Mina 
 T.nu  
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 30,650 
 25,265,928 
67
 BeDep5 
 T.nu  
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 22,800 
 20,456,851 
68
 Alice 
 T.nu  
 106 
 AnhEmVN 
 Chính phái 
 5 
 28,220 
 0 
69
 Lisa 
 T.nu  
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 32,950 
 23,150,473 
70
 BeDep4 
 Đao Khách 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 22,100 
 7,414,562 
71
 BeSu 
 Đại Phu 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 22,350 
 7,456,066 
72
 BePa 
 Đại Phu 
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 17,000 
 22,437,614 
73
 Roro 
 Đao Khách 
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 28,550 
 26,713,142 
74
 Ruru 
 Đao Khách 
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 28,450 
 27,128,936 
75
 Onlyyy 
 Đại Phu 
 106 
 VNVNVNVN 
 Chính phái 
 4 
 -1,000 
 21,925,195 
76
 KimYen87 
 Đại Phu 
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 27,350 
 12,666,964 
77
 DaoPhu86 
 Đao Khách 
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 16,400 
 13,110,780 
78
 o0KiemVuong0o 
 Đàm Hoa Liên 
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 32,130 
 142,579,857 
79
 HaiDuong 
 Hàn Bảo Quân 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 13,700 
 18,244,000 
80
 Kay2 
 T.nu  
 106 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 36,950 
 0 
81
 TestDHL 
 Đàm Hoa Liên 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 21,700 
 5,900,047 
82
 QuanYuang 
 Đao Khách 
 105 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 34,350 
 3,073,261 
83
 Keria 
 T.nu  
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 14,200 
 46,255,600 
84
 HBQNoPro 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 45,600 
 21,035,679 
85
 AnNhien 
 Tử Hào 
 105 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 13,250 
 1,948,331 
86
 MLCNoPro 
 Diệu Yến 
 105 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 44,400 
 20,278,034 
87
 ManhKy 
 Tử Hào 
 105 
 MoonHouseVN 
 Chính phái 
 5 
 18,700 
 11,578,134 
88
 ThanhMinh 
 Tử Hào 
 105 
 SunnyHouseVN 
 Tà phái 
 5 
 25,950 
 7,677,923 
89
 12h00 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 900 
 122,021 
90
 KiemSo01 
 Kiếm Khách 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 22,980 
 66,290,522 
91
 Bedep07 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 31,800 
 7,244,900 
92
 BeDep08 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 33,100 
 7,378,381 
93
 TYNoPro 
 T.nu  
 105 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 25,700 
 15,083,479 
94
 Moon1 
 Đao Khách 
 105 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 8,950 
 33,045,066 
95
 Luk2 
 Đao Khách 
 105 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 24,400 
 0 
96
 Luk1 
 Đao Khách 
 105 
 KhongSoVkVN 
 Tà phái 
 5 
 23,800 
 84,290,853 
97
 HuyenTruong 
 T.nu  
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 22,050 
 4,503,870 
98
 QuyetDao 
 Đao Khách 
 105 
 KetNoiDamMeVN 
 Chính phái 
 5 
 14,800 
 4,412,672 
99
 HeoDen 
 Thích Khách 
 105 
 VNVNVNVN 
 Chính phái 
 5 
 200 
 96,155 
100
 LaoNhi 
 Đại Phu 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 26,850 
 18,197,977 
Trang 0 của 21 | 0 1 2 |

Xếp hạng thế lực chiến


?
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
Giết
Chết
Điểm