BẢNG XẾP HẠNG

STT Tên Nhân vật Thế lực Cấp Nghề Nghiệp Võ huân Gold
1 YulgangEvent Tà phái 164 Đao Khách 5865850 29347854
2 Admin_TieuTieu Chính phái 163 Bảo Quân 45650 935685999
3 Petrinh Chính phái 155 Bảo Quân 212554 869313598
4 Steven Chính phái 155 Bảo Quân 1388409 3807372912
5 GaKon Chính phái 154 Bảo Quân 333650 851990643
6 BornToLejour Tà phái 152 Kiếm Khách 393089 885198828
7 DaoK Tà phái 152 Bảo Quân 396686 304482482
8 NhatDao Chính phái 152 Bảo Quân 592375 420198168
9 Sungoleo Tà phái 152 Cầm Sư 1432021 618611886
10 Athena Tà phái 151 Quyền Sư 142137 696118078
11 BacCai Tà phái 151 Cung Thủ 155746 668178939
12 BaLongK Chính phái 151 Đao Khách 109804 875902063
13 BuffXuyenDem Tà phái 151 Đại Phu 201878 1163459854
14 daodao Chính phái 151 Đao Khách 167367 1048793320
15 DarkCry Tà phái 151 Thương Khách 225394 1136828107
16 Enchenteur Tà phái 151 Đại Phu 275909 1097331729
17 Herakles Tà phái 151 Quyền Sư 135181 498952885
18 KiepCamDao Chính phái 151 Bảo Quân 155319 537764102
19 NamDe Chính phái 151 Bảo Quân 179140 1233114276
20 Scorpion13 Tà phái 151 Bảo Quân 299063 569408203
1
Bạn cần hỗ trợ?