#
Tên nhân vật
Võ huân
1 ChiPheo 408490
2 VoCuc 362275
3 HBQXuatTinh 192435
4 BichDao 159450
5 TaTon 139735
6 ThichThiGiet 120375
7 SieuNhanDo 106375
8 DoanChiBinh 104390
9 MiTom2Trung 93645
10 Winner 46320