Thông Tin Gói Donate Ủng Hộ Server Phát Triển

Tin Tức    2023-03-10 13:08:56

Donate 100k
Nhận Được
- hộp áo choàng
- 1 kim long chỉ thêu
- 1 yêu hoa
- 1 ctp 10 ngày
- mau st
- sam st

Donate 200k
Nhận Được
- 1 AC tự chọn
- 2 kim long chỉ thêu
- 1 tttp 7 ngày
- 2 yeu hoa
- 1 ctp 10 ngày
- mau st
- sam st

Donate 300k
Nhận Được
- 2 ac tự chọn
- 5 kim long chỉ thêu
- 3 tttp 7 ngày
- 5 yeu hoa
- 1 ctp 10 ngày
- mau st
- sam st

Donate 500k
Nhận Được
- 3 ac tự chọn
- 5 kim long chỉ thêu
- 6 tttp 7 ngày
- 5 yeu hoa
- 1 ctp 30 ngày Sử dụng được auto train off
- 1 Hộp Thần Thú
- mau st
- sam st

Donate 1000k
Nhận Được
- 3 ac tự chọn
- 5 kim long chỉ thêu
- 6 tttp 7 ngày
- 5 yeu hoa
- 1 ctp 30 ngày Sử dụng được auto train off
- 7 Tử Hà Thần Đan 24h
- 3 Hộp Thần Thú
- Hộp Pet
- 1000 cash để phân giải áo choàng.
- mau st
- sam st